Regulamin świadczenia usług Studio21 Iwona Strączek 

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie Studio21 Iwona Strączek, stanowiący integralną część umowy zawieranej przez Klienta z Operatorem;
b. Operator – STUDIO 21 IWONA STRĄCZEK prowadząca działalność gospodarczą  pod adresem 55-200 Oława ul. Jarosława Iwaszkiewicza, nr 100U, lok. 3, NIP 9121036898,  Regon 932329980, właściciel marki STUDIO21 Iwona Strączek,  administrator i operator Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: kontakt@studio21iwonastraczek.pl tj. podmiot administrujący Serwisem;
c. Serwis – strona internetowa należąca do Operatora, umożliwiająca dostęp do treści zamieszczanych przez Operatora oraz składanie zamówień na oferowane produkty i usługi, dostępna pod adresem: www.studio21iwonastraczek.pl; 

d. Użytkownik – podmiot, który korzysta z serwisu (lub założył Konto w Serwisie) i zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu;
e. Klient – przedsiębiorca lub osoba fizyczna lub prawna, która posiada zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz zdolność do nabywania praw, decydująca się na dokonanie zamówienia produktów i usług oferowanych przez Operatora;
f. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową; 

g. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, PowerPoint, audio/video, itp);
h. Oferta – Pakiet usług oferowanych przez Operatora, opisanych szczegółowo i możliwych do zamówienia na stronie Serwisu;
i. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.).

II. Postanowienia wprowadzające

 • Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb dokonywania zamówień produktów i usług oferowanych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną stanowiących przedmiot takich zamówień.
  2. Operator w ramach Oferty przedstawionej za pośrednictwem Serwisu oferuje Klientowi dostęp do możliwości zamówienia wybranych usług/produktów, dostęp do treści pisemnych, graficznych i filmowych związanych z wybraną dziedziną specjalizacji Operatora, oraz inne możliwości opisane szczegółowo w Ofercie.
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Klienta, po zawarciu przez nich umowy (złożenia zamówienia przez Klienta), polegają na:
  a. udostępnieniu Klientowi porad w postaci: artykułów, treści graficznych, treści filmowych, prezentacji i innych treści, do których dostęp Klient uzyska za pośrednictwem Serwisu;
  b. udostępnieniu Klientowi usługi Interaktywnej Ankiety (lub e-mail) umożliwiających zadanie pytań Ekspertom i specjalistom współpracującym z Serwisem oraz uzyskiwanie odpowiedzi z zakresu specjalizacji Operatora;
  c. przesyłaniu Newslettera – w przypadku zapisania się do Newslettera;
  d. innych działaniach podejmowanych przez Operatora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z Ofertą i wybranym przez Klienta pakietem usług.
  4. Zamówienia składane w Serwisie dokonywane są w języku polskim.
  5. Ceny produktów i usług znajdujących się w Ofercie są cenami netto powiększonymi o obowiązujący podatek VAT, określonymi w walucie polskiej (PLN).

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Klienta, w związku z zawartą umową (realizacją zamówienia) niezbędne jest posiadanie urządzenia (np. komputer, smartfon, tablet) mającego dostęp do Internetu, wyposażonego w szczególności w prawidłowo skonfigurowaną przeglądarkę internetową oraz program do obsługi wiadomości e-mail.
  2. Korzystając z Serwisu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności, w tym także te które zostaną zrealizowane z przypisanego mu konta. Klient nie ponosi odpowiedzialności za czynności zrealizowane przez Operatora.
  3. Klient zobowiązuje się nie modyfikować, nie udostępniać, nie publikować, nie transmitować, nie kopiować lub w innych sposób powielać, poddawać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części poza wypadkami udostępnienia mu takiej funkcjonalności w ramach posiadanych przez niego uprawnień.
  4. Zabronione jest uzyskiwanie lub usiłowanie uzyskania informacji lub materiałów poprzez jakiekolwiek środki, usługi lub interfejsy, które nie zostały świadomie udostępnione Klientowi.
  5. Zabrania się blokowania, spowalniania lub zakłócania działania Serwisu w inny sposób lub upośledzenia któregokolwiek z jej komponentów (oraz podejmowania takich prób). Zabrania się również omijania, blokowania i zakłócania działania zabezpieczeń Serwisu uniemożliwiających lub ograniczających korzystanie z Treści, jak również uniemożliwiających ich kopiowanie.
  6. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów i innych treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszające godność, prywatność lub dobre imię osób trzecich, zawierających wirusy lub treści mogące wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów informatycznych Klienta, bądź też w jakikolwiek inny sposób naruszających prawa osób trzecich. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie do treści umieszczanych przez Klienta na Platformie lub w serwisach społecznościowych. Podmiotami wyłącznie odpowiedzialnymi za treść materiałów są podmioty umieszczające Treść na Platformie lub serwisach społecznościowych.
  7. Treści udostępnianie w Serwisie mogą podlegać ograniczeniom ze względu na rozmiar, ilość, typ, formę użycia, kopiowania lub usunięcia.
  8. Klient zobowiązuje się do przekazywania Operatorowi prawdziwych, nieprowadzających w błąd informacji i materiałów, pozwalających zrealizować cel realizowanej usługi.
  9. Operator uprawniony jest do wprowadzania zmian w Serwisie oraz Platformie, w tym aktualizacji zawartych w nich treści i materiałów.
  10. Wszelkie Treści zamieszczane w Serwisie takie jak teksty, video, nagrania, grafika, materiały szkoleniowe, rozwiązania organizacyjne i inne podlegają ochronie własności intelektualnej i przemysłowej w oparciu o umowy.

IV. Oferta

 • Operator przedstawia Klientowi Ofertę dostępną w Serwisie w zakładce „Sklep”.
  2. Oferta podstawowa składa się ze zróżnicowanych produktów i usług, których przeważająca część stanowi kosmetyki do pielęgnacji włosów. Zostały one szczegółowo opisane w Serwisie w zakładce „Sklep”. 

3. Zakres usług został opisany szczegółowo w Ofercie i różni się w zależności od wyboru określonej usługi.
4. W przypadku usług o charakterze abonamentowym przed upływem ostatniego opłaconego okresu Klient może przedłużyć obowiązujący abonament na dalszy okres. W tym celu niezbędne jest wykupienie nowego abonamentu na wybrany okres, który będzie liczony od dnia następującego po dniu planowanego zakończenia obowiązywania poprzedniego abonamentu. Przedłużenie obowiązywania abonamentu ma miejsce na warunkach obowiązujących na chwilę wykupienia nowego abonamentu. Abonament nie jest przedłużany automatycznie.
5. Operator może oferować rabaty w przypadku wyboru oferty przez Klienta.
6. Operator może oferować ceny i kupony promocyjne wszystkich lub wybranych produktów, usług oraz pakietów.

V. Składanie zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Użytkowników Serwisu.
2. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie produkty i usługi znajdujące się w Ofercie.
3. Składając zamówienie, Klient wybiera interesującą go usługę lub pakiet usług znajdujących się w Ofercie, a następnie dodaje produkt (usługę) do koszyka, wybierając odpowiednią ikonę (przycisk).
4. Po wyborze określonego produktu (usługi) do koszyka Klient może kontynuować przeglądanie Serwisu albo przejść do koszyka, klikając odpowiednia ikonę (przycisk).
5. W koszyku znajduje się podsumowanie zamówienia wraz z podaniem kwoty do zapłaty. Na tym etapie nie traktuje się zamówienia jako już złożone przez Klienta.
6. Po przejściu do płatności Klient obowiązany jest wypełnić formularz zamówienia.
7. Po wypełnieniu formularza, można złożyć zamówienie.
8. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
9. Chwilą zawarcia przez Klienta umowy z Operatorem jest kliknięcie ikony (przycisku) „Kupuję i płacę” oraz opłacenie zamówienia, po wcześniejszej akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia błędu na tym etapie Klient zostanie o tym błędzie powiadomiony, a zamówienie nie zostanie złożone do momentu wykonania wszystkich opisanych kroków w sposób prawidłowy.
10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia wybranych produktów (usług) na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

VI. Płatności

1. Zapłata za produkt następuje za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Typu Przelewy24 lub innego z którym Operator zawrze umowę. Informacja o dostępnych systemach płatności każdorazowo będzie dostępna na podstronie „e-sklep” w trakcie procesu dokonywania płatności (przed jej dokonaniem).
2. Za moment dokonania zapłaty za zamówione produkty (usługi) uznaje się moment potwierdzenia dokonania płatności bądź pozytywnej autoryzacji karty płatniczej.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty bądź autoryzacji karty płatniczej może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji transakcji.
4. Klient ma możliwość opłacania wszelkich usług i produktów serwisu  w ratach za pośrednictwem zewnętrznych systemów płatności na zasadach i warunkach obowiązujących w tych systemach.
5. Operator nie odpowiada za naliczenie Klientowi dodatkowych opłat z tytułu dokonywania płatności za pośrednictwem banków, zewnętrznych systemów płatności (w tym ratalnych), płatności kartą płatniczą i innych kosztów bankowych – jeżeli zostaną naliczone.

VII. Realizacja zamówienia

1. Operator przystępuje do realizacji zamówienia po spełnieniu następujących warunków: 

a) po otrzymaniu od Klienta (lub zewnętrznego Operatora płatności w tym np. systemu ratalnego) całości zapłaty za zamówione produkty (usługi) oraz 

b) w przypadku Klienta konsumenta –  po upłynięciu okresu na odstąpienie od Umowy o którym mowa w Rozdziale VIII niniejszego Regulaminu chyba, że Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

c) w przypadku zakupu produktów/towarów Klient ma prawo do rezygnacji z zakupu na zasadach określonych w Rozdziale VIII.

2. Po opłaceniu usługi Operator (lub inna upoważniona przez niego osoba) może skontaktować się z klientem przekazując pytania, dokumenty lub treści niezbędne do prawidłowego wykonania usługi zgodnie ze złożonym zamówieniem i dostosowane do charakteru zamówionej usługi lub produktu.

3. W sytuacji, gdy uzyskane odpowiedzi lub przekazane dokumenty nie są kompletne bądź zawierają informacje niejasne lub nieprecyzyjne, Operator (lub inna upoważniona przez niego osoba) może zwrócić się do Klienta z prośbą o dodatkowe uzupełnienie bądź wyjaśnienia.
4. Po otrzymaniu od Klienta kompletnej informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonani usługi, Operator kieruje sprawę do realizacji w celu wykonania usług zamówionych przez Klienta lub wysyłki zamówionych towarów.
5. Czas realizacji zamówienia zależny jest od charakteru wybranej usługi i czasu oraz jakości otrzymanych od Klienta informacji i dokumentów. Zwyczajowy czas załatwienia danej sprawy podawany jest najczęściej przy opisie usługi/towaru i wynosi on od 24h do 14 dni.  W przypadku zamówień bardziej złożonych lub skomplikowanych i konieczności ściągnięcia towaru z zewnętrznego magazynu Dostawcy lub z zagranicy, proces ten może wydłużyć się. Dłuższe okresy realizacji usług (dostaw towarów)  mogą też zdarzać się w okresach wzmożonego zainteresowania danymi produktami np. w pobliżu okresów świątecznych.  Na wydłużenie terminów dostaw mogą mieć wpływ także zakłócenia w łańcuchach dostaw komponentów u poszczególnych Dostawców.
6. W ramach realizacji zamówienia Operator zapewnia Klientowi:
a. wsparcie specjalistów zgodnie z wybraną usługą lub pakietem;
b. opiekę ze strony Działu Obsługi Klienta;
c. inne świadczenia szczegółowo opisane w Ofercie – na warunkach opisanych w Ofercie, zgodnie z wybranym przez Klienta zakresem lub pakietem.
7. Prawidłowe świadczenie usług wymaga współpracy Klienta z Operatorem (lub inną upoważnioną przez niego osobą). Operator zastrzega, że brak tej współpracy, w szczególności niepodanie prawdziwych lub niekompletnych informacji w trakcie kontaktów z Operatorem lub jego przedstawicielami może prowadzić do braków, niedokładności bądź błędów w zamówionych produktach (usługach), za co Operator nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.
2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :
1) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
2) o świadczeniu usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
3. W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Operatora o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu

IX. Prawa autorskie oraz ochrona Operatora

1. Wszelkie dokumenty, artykuły, instrukcje, materiały graficzne i filmowe, prezentacje i inne treści udostępnione Klientowi w Serwisie bądź w inny sposób udostępnione Klientowi w związku z zawartą umową (realizacją zamówienia) objęte są prawami autorskimi przysługującymi Operatorowi.
2. Zabrania się przesyłania, udostępniania, kopiowania, publikowania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części materiałów, o których mowa w pkt. 1, osobom i podmiotom trzecim bez wyraźnej – wyrażonej na piśmie – zgody Operatora. W szczególności Klientowi zabrania się przekazywania tych materiałów podmiotom powiązanym z jego działalnością.
3. Operator zastrzega, że naruszenie powyższych postanowień skutkować będzie odpowiedzialnością prawną

X. Reklamacje

1. Klient uprawniony jest kierowania do Operatora reklamacji w sprawach związanych z realizacją umowy (zamówienia).
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@studio21iwonastraczek.pl lub pisemnie na adres kontaktowy.
3. Składając reklamację, Klient powinien określić problem oraz zakres swoich oczekiwań od Operatora związanych ze składaną reklamacją.
4. Operator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
5. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w pkt. 4, Operator zawiadamia pisemnie lub mailowo Klienta, wskazując przyczynę braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie oraz przewidywalny termin rozpatrzenia reklamacji.
6. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres e-mail osoby wnoszącej reklamację lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
7. Do reklamacji mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny o rękojmi.

XI. Ochrona danych Osobowych 

Szczegółowe zasady dot. ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej www.studio21iwonastraczek.pl 

XII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 7.10.2022.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
6. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

Oława, 7.10.2022

Iwona Strączek

Właściciel 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: – STUDIO 21 IWONA STRĄCZEK, 55-200 Oława ul. Jarosława Iwaszkiewicza, nr 100U, lok. 3, e-mailowej: kontakt@studio21iwonastraczek.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/zwrotu towarów)

Adresat: STUDIO 21 IWONA STRĄCZEK, 55-200 Oława ul. Jarosława Iwaszkiewicza, nr 100U, lok. 3, 

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*……… zakupu towarów/świadczenia następujących usługi 

NAZWA TOWARU/USŁUGI

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU/REZYGNACJI

Imię i nazwisko …………………………………………………..

Adres konsumenta ………………………………………………

Tel. …………………… Email …………………………………….

Podpis*………………… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………………………